H Smok-e λειτουργεί τον δικτυακό τόπο www.smok-e.gr (εφεξής «Δικτυακός Τόπος Smok-e») και με την παρούσα Πολιτική δηλώνει τη δέσμευσή του για το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου Smok-e, των χρηστών που εισέρχονται με χρήση ειδικών κωδικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου Smok-e ή τρίτων προσώπων (εφεξής: «Επισκέπτες» ή «Υποκείμενα δεδομένων») που επιλέγουν κάποια υπηρεσία μέσω του Δικτυακού Τόπου Smok-e. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για την πλήρη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Smok-e.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιο λόγο

Κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στον Δικτυακό Τόπο Smok-e, μπορεί να ζητηθεί από τον Επισκέπτη να παρέχει προσωπικά δεδομένα του είτε για να ολοκληρώσει συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, είτε για να κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας, είτε για να δηλώσει συμμετοχή σε κάποια δράση ή εκδήλωση της Smok-e, είτε για να υποβάλει κάποια αίτηση, να εγγραφεί στο newsletter ή σε έτερη επικοινωνία της Smok-e, ή να προβεί σε κάποια πληρωμή με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να ζητηθούν από τον Επισκέπτη είναι μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ή έτερα στοιχεία σχετικά με την ενέργεια / δράση που επιλέγει μέσω του Δικτυακού Τόπου Smok-e. Ο Επισκέπτης θα ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση για τα δεδομένα που καλείται να συμπληρώσει και τη χρήση / επεξεργασία αυτών, καθώς και για το ποια από αυτά είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η συμπλήρωσή τους για την ολοκλήρωση της ενέργειας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε καλύπτονται από την Πολιτική Ασφαλείας προσωπικών δεδομένων της Smok-e (όπως αυτή κοινοποιείται στα υποκείμενα των δεδομένων και ευρίσκεται στις οικείες υποσελίδες του Δικτυακού Τόπου της Smok-e).

Πληροφορίες πρόσβασης:

Επίσης, κατά την είσοδο στο www.smok-e.gr μπορεί να καταγραφούν προσωποποιημένα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή από την οποία απέκτησε πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο ο Επισκέπτης, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του internet του Επισκέπτη (IP address), στοιχεία γεωγραφικής πρόσβασης, ανιχνευτές μοναδικότητας συσκευών πρόσβασης, πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή συναφείς πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για ανίχνευση της πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο Smok-e και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται χρήση του Δικτυακού Τόπου από προσωπικές διευθύνσεις πρωτοκόλλου. Τα δεδομένα αυτά (Web server logs) διαγράφονται περιοδικά.

Πολιτική Ασφαλείας προσωπικών δεδομένων της Smok-e.

Tα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Δικτυακού Τόπου Smok-e, όπως τα δηλώνει το ίδιος ο Επισκέπτης, συλλέγονται:

• Για να ολοκληρώσει ο Επισκέπτης συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου

• Για να κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας που προσφέρει ο Δικτυακός Τόπος Smok-e

• Για να δηλώσει συμμετοχή σε κάποια δράση ή εκδήλωση της Smok-e

• Για να υποβάλει κάποιο αίτημα

• Για να αποστείλουμε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών ή έντυπων επιστολών για τα θέματα που το ίδιο το υποκείμενο έχει επιλέξει με την εγγραφή του / συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που ευρίσκεται στον Δικτυακό Τόπο.

• Για να διαγνώσουμε ενδεχόμενα προβλήματα με τον server μας (μέσω της IP address) και να διαχειριστούμε το Δικτυακό Τόπο Smok-e ελέγχοντας ποια μέρη του Δικτυακού Τόπου έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και ποιο ποσοστό επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου ανήκει στους Εγγεγραμμένους Χρήστες. Σημειώνουμε ότι ΔΕΝ συνδέουμε IP addresses με συγκεκριμένο υποκείμενο.

Αποδέκτες δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Επισκέπτη του Δικτυακού Τόπου Smok-e και η επεξεργασία αυτών περιορίζεται εντός της Smok-e και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στο προσωπικό του και τον Διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου Smok-e.

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στο www.smok-e.gr είναι εμπιστευτικές και η www.smok-e.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

• Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

• Η www.smok-e.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

• Στην περίπτωση που η www.smok-e.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων του, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

• Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

• Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή/και γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που μας έχουν δηλωθεί στον Δικτυακό Τόπο της Smok-e σε κάθε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή στο πλαίσιο εκτέλεσης της δραστηριότητάς μας στις περιπτώσεις outsourcing ή όταν τα στοιχεία επεξεργάζονται από τους συνεργάτες μας ή τρίτα μέρη (όπως cloud services), φροντίζοντας πάντοτε να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

Google analytics

Η Smok-e χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό εργαλείο “Google Analytics” για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Το εργαλείο “Google Analytics” συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα του Δικτυακού Τόπου (συχνότητα επισκέψεων), το είδος των σελίδων που «ανοίγουν» οι χρήστες, πληροφορίες για τον δικτυακό τόπο που τους παρέπεμψε στον Δικτυακό Τόπο της Smok-e. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που μας παρέχει η Google Analytics χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του Δικτυακού Τόπου Smok-e και δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση ταυτοποιήσιμα στοιχεία όπως όνομα, στοιχεία επικοινωνίας ή στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Αν και η Google Analytics χρησιμοποιεί ένα μόνιμο cookie εγκατεστημένο στον web browser του επισκέπτη προκειμένου να τον αναγνωρίσει ως «μοναδικό» επισκέπτη την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί τον Δικτυακό Τόπο, το cookie δεν είναι ανιχνεύσιμο σε άλλον πέρα από την Google. Η χρήση των δεδομένων που συλλέγει η Google αναφορικά με την επισκεψιμότητα του Δικτυακού Τόπου Smok-e περιορίζεται στους Όρους Χρήσης των Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/us.html) και στην Πολιτική Προστασίας δεδομένων της Google (https://policies.google.com/privacy). Ως Επισκέπτης μπορείτε να αποχωρήσετε (opt out) και να απαγορεύσετε στην Google Analytics να ανιχνεύει τα δεδομένα επισκεψιμότητάς σας στον Δικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι. ενεργοποιώντας το σχετικό εργαλείο μη ανίχνευσης (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Ενδέχεται στον Δικτυακό Τόπο Smok-e να περιέχονται σύνδεσμοι (hyperlinks) σε τρίτες ιστοσελίδες προς διευκόλυνση των επισκεπτών του. Σημειώνεται ότι η Smok-e δεν ελέγχει τρίτες ιστοσελίδες ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για τις πρακτικές / πολιτικές ασφαλείας που ακολουθούν ή για το σύνδεσμό των τρίτων ιστοσελίδων.

Αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Η Smok-e μπορεί να σας αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση κάποιας φόρμας που ευρίσκεται στον Δικτυακό του Τόπο. Σημειώνεται ότι στην φόρμα επικοινωνίας θα υπάρχει ενημέρωση για την επικοινωνία που μπορεί να διενεργηθεί εκ μέρους της Smok-e και ο Επισκέπτης θα κληθεί να παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης εκ μέρους της Smok-e, για ενημερωτικά θέματα της Smok-e για τη συγκεκριμένη δράση που εγγράφεται ο Επισκέπτης.

Ο Επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα συγκατάθεση για αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων επιλέγοντας συγκεκριμένο σύνδεσμο (unsubscribe) που θα ευρίσκεται εντός του ηλεκτρονικού μηνύματος ή διατυπώνοντας σχετικό αίτημα στο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Smok-e.

Αν μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πληροφορία που περιέχεται στο μήνυμα μπορεί να μην είναι ασφαλής ή κρυπτογραφημένη. Για το λόγο αυτό συστήνουμε την προσεκτική αποστολή προσωπικών ή εμπιστευτικών πληροφοριών που εμπεριέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προστασία Δεδομένων

Για να εμποδιστεί η πρόσβαση τρίτων, να διατηρηθεί η ακρίβεια των δεδομένων και να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση των πληροφοριών / δεδομένων που συλλέγονται από τους Επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου, η Smok-e έχει ακολουθήσει το ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας, όπως το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit, και η προστασία του Δικτυακού Τόπου μέσω Firewall. Ωστόσο επισημαίνουμε πως η μετάδοση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου ή του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι δυνατόν να εγγυάται 100% ασφάλεια.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν τα ίδια τα Υποκείμενα των δεδομένων μέσω του Δικτυακού Τόπου της Smok-e διατηρούνται κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην κάθε δράση και σύμφωνα με το σκοπό επεξεργασίας και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Η Smok-e δύναται να διατηρήσει δεδομένα των υποκειμένων όπως τα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα / αίτηση του Δικτυακού της Τόπου, προκειμένου να αποστέλλει ενημερωτικό υλικό για την δράση / υπηρεσία που έχει επιλέξει το υποκείμενο και μετά την ολοκλήρωση αυτής ή και για έτερες δράσεις της Smok-e. Η εν λόγω διατήρηση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου, την οποία έχει δικαίωμα να ανακαλέσει στο μέλλον χωρίς να θίγεται η επεξεργασία που έχει λάβει χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

Δικαιώματα υποκειμένων

Η Smok-e σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στην επεξεργασία των δεδομένων τους («Δικαίωμα πρόσβασης») και δύνανται να αιτηθούν και να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση («Δικαίωμα ενημέρωσης») για την εκτελούμενη επεξεργασία. Επιπλέον τα υποκείμενα έχουν τα κάτωθι δικαιώματα εκ του Γενικού Κανονισμού, υπό τις προϋποθέσεις και με δυνατότητες ενάσκησης αυτών κατά τα οικεία άρθρα του Γενικού Κανονισμού: (Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των στοιχείων τους, Δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων τους, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, Δικαίωμα εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία, Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σε περίπτωση που προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεγεί με την συγκατάθεση του υποκειμένου).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, το Υποκείμενο έχει δυνατότητα να υποβάλει έγγραφο αίτημα προς τη Smok-e δια μέσου του ορισθέντος Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας ως ορίζονται κατωτέρω. Η Smok-e θα απαντήσει εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίσημη παραλαβή του έγγραφου αιτήματος, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτείται και αναλόγως της πολυπλοκότητας του αιτήματος, κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η Smok-e έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για παρακολούθηση της τήρησης των παρόντων διατάξεων της Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων του Δικτυακού Τόπου της Smok-e και συμμόρφωσης της Smok-e με τον Γενικό Κανονισμό. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με θέματα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας και λοιπών ζητημάτων που τυχόν δεν καλύπτονται από την παρούσα και αφορούν τα προσωπικά δεδομένα τους.

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Εμμανουήλ Καραντουμάνης – Τηλ.+30 2103005444 – email: [email protected]– Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 116,13672,Αχαρναί – Website: www.smok-e.gr

Εποπτεύουσα Αρχή

Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

[www.dpa.gr, ταχ.διεύθυνση: Λ.Κηφισιάς αρ.1-3, τκ. 11523, τηλέφωνο: +302106475600, φαξ: +302106475628, email: [email protected]]

Αναθεώρηση Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων δικτυακού τόπου Smok-e

Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016 και της ελληνικής νομοθεσίας και έχει τεθεί σε ισχύ στις 25.5.2018. Ενδέχεται να επικαιροποιηθεί στο μέλλον. Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο της Smok-e (www.smok-e.gr) και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

Το προϊόν προστέθηκε στην wishlist

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.

Είσαι άνω των 18;
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προϊόντα του απευθύνονται ΜΟΝΟ σε ενήλικους.